Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie!

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy

z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują

zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca

br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich

kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu

ograniczenie

rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie

sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń.

I. MSZA ŚWIĘTA
Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku

niedzielnej i świąte­cznej Mszy Świętej. Przypominam, że dyspensą objęte

są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar,

podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli,

którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę

przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w

Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe.

Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również

uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec

niemożności udziału w celebracjach liturgicz­nych oddali Panu tę wielką ofiarę,

jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym,

żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy także z powodu braku kapłanów nie

mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze (kard. João Braz

de Aviz). Złożenie tej ofiary

w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy

się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpo­wiedzialności za Kościół,

troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za

Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w

ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję.

Przy okazji zachęcam wszystkich wiernych, by raz jeszcze pochylili się nad

materiałami duszpas­terskimi, które kapłani pozostawili podczas ostatniej wizyty

kolędowej.

Przypominam kapłanom o szczególnym zachowaniu zasad higieny oraz o

odpowiedzialności za świeckich współ­pracowników (m.in. ministrantów, organistów,

kościelnych itp.). Stąd wydaje się słuszne, by w naj­bliż­szych dniach ściślejszej

izolacji w miarę możliwości zrezygnować z ich posługi.

Przepisy dotyczące przeżywania Eucharystii stosuje się zarówno do Mszy

świętych w dni powsze­dnie, niedziele (również Niedziela Palmowa), jak i

uroczystości wielkanocnych, zarówno w stosunku do kościołów parafialnych,

jak i filialnych.

II. POGRZEBY
Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu

katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem jej, o ile okoliczności

na to pozwolą, o procesję od bramy cmentarnej. Uczestnikami może być

jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji,

modlitewne czuwanie przy zmarłym

ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach. Mszę świętą żałobną z udziałem

wiernych należy odprawić w innym terminie. W dniu pogrzebu, kapłan może

celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

III. KOMUNIA ŚWIĘTA
Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza

świątynię, za wyjąt­kiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. Na czas

epidemii zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczam

do wypadków niebezpieczeństwa

śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje

choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i

służb państwowych.

Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali i zakładów zamkniętych.

IV. SPOWIEDŹ
Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej

korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona

możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z

zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (...)

podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy

zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w

przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem

odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek

ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję.

Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko

umiłowanego, wyra­żony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie

(takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy

votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej

przystąpić do spowiedzi sakramentalnej,

pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK,

nr 1452).

Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty

i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet

itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość"

(por. Denzinger, nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma

sakramentów" (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu,

„Kościół a Internet" z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

V. NABOŻEŃSTWA
Wszystkie przepisy dotyczące ilości uczestników w celebracjach liturgicznych

należy stosować również do nabożeństw pobożności ludowej (droga

krzyżowa, gorzkie żale).

Odnosi się to także do całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu.

Możliwa jest indywidualna adoracja Pana Jezusa w tabernakulum w

godzinach otwarcia świątyń.

VI. SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
W zaistniałej sytuacji informuję, że nie są planowane żadne zewnętrzne

uroczystości, związane z przeżywaniem Spotkania Młodych w Niedzielę

Palmową, zarówno w kościołach stacyjnych, jak i we własnych parafiach.

Zachęcam wszystkich do duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem

i młodymi całego świata. W indywidualnej

modlitwie można skorzystać z materiałów umiesz­czanych na stronie

mlodziez.przemyska.pl.

VII. TRIDUUM PASCHALNE
W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny

Sakramentów „W czasie COVID-19" z dnia 19 marca 2020 roku,

biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną

w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania Triduum

Paschalnego:

1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona

przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu

bez udziału kapłanów i wiernych. Dotychczasowe oleje święte należy

używać do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie

poświęcone w tym roku oleje będzie można odebrać w parafii

archikatedralnej. Odwołuje się tradycyjne, wspólne życzenia

świąteczne i towarzyszące im wręczenie odznaczeń dla osób świeckich

czy godnościkościelnych.

2. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość

celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym

(z zachowaniem zasad podanych w pkt. I) lub w innym odpowiednim

miejscu, ale bez udziału wiernych. Pomija się w tej liturgii procesję

z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament

powinien być przecho­wywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają

możli­wości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić

nieszpory (por. Liturgia Godzin).

3. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w

kościołach parafialnych, z zacho­waniem zasad podanych w pkt. I.

W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące

wezwanie (po 9, a przed 10): „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu

pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi

i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei." Modlitwa w ciszy. Po niej

kapłan modli się: „Boże, Twoja wola kieruje

wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za

chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich

Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".

Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy

Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje

możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu z

zacho­waniem przepisów dotyczących liczby uczestników tak jak

podczas Mszy świętej.

4. W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa

pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek

wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu

(formuła dostępna z załączniku).

Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy

Grobie Pańskim, z zachowa­niem przepisów dotyczących liczby

uczestników, tak jak podczas Mszy świętej,

może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją

zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie

Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby.

5. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników

do 5 osób, rozpo­czynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych

modlitw przy paschale.

Następnie nale­ży zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa:

„Światło Chrystusa" i przejść do Orędzia Wielkanocnego. W czasie

„Liturgii chrzcielnej" należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzciel­ne

(por. Missale Romanum, s. 371, n. 55).

Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna".

Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania

Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy

pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości

Zmartwychwsta­nia Pańskiego należy przełożyć na inny czas.

Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach

sprawowanych w Niedzielę Zmar­twych­wstania, rozstrzygną

rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.

VIII. ZGROMADZENIA ZAKONNE
Na mocy wytycznych Stolicy Apostolskiej, postanawiam, aby

wszystkie osoby życia konsekro­wanego, przebywające w

domach zakonnych na terenie Archidiecezji Przemyskiej,

bezwzględnie zachowywały zasadę pozostawania w domu. Dotyczy

to najbliższych dni, jak również uroczystości związanych z Triduum

Paschalnym. Msze święte i celebracje Triduum Sacrum w kaplicach

zakonnych możliwe są jedynie w przy­padku, gdy na terenie

domu zakonnego mieszka kapelan, który dotychczas pełnił tę funkcję.

W przypadku braku takiego kapłana, zachęca się wspólnoty zakonne,

by – podobnie jak wierni świeccy –

korzystały z transmisji radiowych i telewizyjnych.

IX. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję

wszystkie uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą, bez względu

na ilość dzieci mających do niej przystąpić w poszcze­gólnych

parafiach. Nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych,

we współpracy z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, a same

uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu

nauki w szkołach. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten

czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci do czekających

je uroczystości.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga

i Jego mocy na modlitwie.

Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o

wypełnienie woli Bożej.

Nas samych i całą wspólnotę Kościoła, polecajmy wstawiennictwu

Matki Bożej Jackowej,

św. Walentego, św. Dobrego Łotra, św. Józefa Sebastiana Pelczara

oraz

bł. Jana Wojciecha Balickiego.

W dniu Zwiastowania Pańskiego z serca wszystkim błogosławię

/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kuri

Kanclerz Kurii